Kolväten, C11-C14, n-alkaner, isoalkaner, cykloalkaner, < 2% aromater. 2.3 Andra faror. Blandningen innehåller inga vPvB-ämnen (vPvB 

4147

Mättade kolväten 56 Omättade kolväten 59 Aromatiska kolväten 62 13 Aromaters reaktioner – elektrofil aromatisk substitution 231.

Pyren. Bensantracen. Benspyren. Bifenyl, difenyt. Terfenyl övriga polycykliska föreningar övriga aromatiska kolväten.

  1. Hur kopplar man kabel tv till dvb-c mottagare
  2. Massage linköping elev
  3. Syntaktisk analyse engelsk
  4. Online kassa aparati
  5. Degebergaskolan matsedel
  6. 86 usd sek
  7. Kopa forsta lagenheten
  8. Bolags nummer enskild firma
  9. Kiruna tips
  10. Face stockholm hudson ny

Bensen är det mest kända exemplet, men det finns inte i plaster och det är inte bensen som ger bensin dess lukt. Bensin består huvudsakligen av pentanol. Mättade kolväten. Cykloalkan. Alkankedja som bildar en ring.

Övningsuppgifter med kolväten. Cykloalkan eller naften är inom kemin en ringformad version av alkanerna.

En grupp av sådana ämnen är polycykliska aromatiska kolväten (PAH) som visats kunna orsaka både cancer, hjärt-kärl-sjukdomar samt påverka den mentala utvecklingen av barn. Projektet kommer att bestämma nivåerna av PAH i inomhusluft vid förskolor i Stockholm och därmed ge en uppfattning om barns exponering för miljökemikalier.

(Fortsättning på sidan 2). SE. Molekyl, kolväte, mättad, omättad, alkan, Alkan, alkyn, dien, Aromatisk kolväte, cykloalkan, olefin, fotogen, homolog serie, konstitutionell isomeren, geometrisk  av L Cedheim · 1993 — Projektets mål är att utarbeta en metod baserad på IP 391/1990 för analys av den totala halten aromater samt halten polyaromatiska kolväten (PAH) i dieselolja. K lla: Wikipedia. Sidor: 24.

Aromatiska kolväten cykloalkan

Bilaga 8c Spåranläggning i söder, aromatiska + alifatiska kolväten + BTEX i jord Bilaga 9 Norra området, km 74+700-76+400, klorerade kolväten i grundvatten - berg Bilaga 10 Södra området km 76+400-77+600, klorerade kolväten i grundvatten - berg

Aromatiska kolväten cykloalkan

Omättade kolväten. Karboxylsyragruppen är direkt bunden till en aromatisk ring. vad är en cykloalkan, det enda jag vet är att den är runt, att det inte finns någon ände, att ändarna har fäst sig i varandra. isomerer har jag inte ens någon aning om vad det är.

Aromatiska kolväten cykloalkan

Kolväten, C9-C11, n-alkaner, isoalkaner, cykloalkaner < 2% aromater.
Rudbeck västerås öppet hus

Flera sammansatta bensenringar kallas polycykliska aromatiska kol-väten … Naftalen är både miljöfarligt och hälsovådligt och kan orsaka allvarliga skador på röda blodkroppar. Användning. Tidigare användes det i s.k. "malkulor" som stoppades i fickorna på kläder som hängde i garderoben för att de inte skulle bli angripna av klädmal. Kemiska prover, så som VOC, Flec, Formaldehyd och PAH (polycykliska aromatiska kolväten), för att hitta skadliga, kemiska ämnen i luft och material.

av K Arrhenius · 2012 — Dominerande VOC var kolväten (alkaner, aromatiska kolväten, cykloalkaner, terpener), syreinnehållande kolväten (alkoholer och ketoner) samt halogenerade  Cykliska kolväten: Cykloalkaner Generell formel: CnH2n (en ring) prefix: cyklo- Polycykliska aromatiska kolväten (sammankopplade bensenringar). En cykloalkan är ett cykliskt kolväte, det vill säga ett mättat kolväte där kolatomerna sitter ihop i. en ring.
Elisabeth ohlson wallin utställning

Aromatiska kolväten cykloalkan


Polycykliska aromatiska kolväten regleras av FN:s Luftvårdskonvention (CLRTAP). Förekomsten av PAH i produkter regleras bl.a. genom REACH (2006/1907/EU). Fluoranten regleras av EU:s Vattendirektiv (2000/60/EG). EU:s E-PRTR-förordning reglerar tillgängliggörande av information avseende utsläpp av fluoranten.

Aromatiska kolväten. I aromatiska kolväten sitter 6 kolatomer i en ring, och i ringen finns tre dubbelbindningar.Många av dessa ämnen har en speciell aromatisk doft, men man skall vara försiktig med dem, eftersom de ofta är giftiga.


En samling lagar

Cykloalkan eller naften är inom kemin en ringformad version av alkanerna.Den generella summaformeln är C n H 2n om de består av en ring. Cykloalkaner är inte samma sak som aromatiska kolväten.

13. Alkan, alken och alkyn. 14. isostrukturer.

Polycykliska aromatiska kolväten (PAH) Kolväten och andra ämnen med flera kondenserade bensenringar i strukturen är i många fall högtoxiska och cancerogena. De bildas i små mängder både vid upphettning och förbränning och sprids på grund av låg flyktighet partikelbundna i luft.

Aromatiska kolväten har bättre lösningsmedelsegenskaper än andra och medeltunga och  Cykliska kolväten. ✓ Cykloalkaner: En alkan där kolatomerna sitter i en ringstruktur. Många arener luktar mycket och kallas därför ofta för aromatiska kolväten. kolvätekedjan betraktas som substituenter eftersom de har ersatt en väteatom. De bör egentligen Cykliska kolväten. ✓ Cykloalkaner: En alkan där kolatomerna sitter i en ringstruktur.

Många arener luktar mycket och kallas därför ofta för aromatiska kolväten.