I huvudkonto 1380 bokförs Andra långfristiga fordringar. De utgör finansiella tillgångar och finns på tillgångssidan i balansräkningen. Finansiella tillgångar som man avser att behålla i mer än 1 år kallas för finansiella anläggningstillgångar. Läs mer om anläggningstillgångar.

6037

Ökning/+minskning kortfristiga fordringar, 18, – 6,7, 1,1, – 42,9, – 15,2. – Ökning/+minskning Minskning av långfristiga fordringar, 12, 0,0, 0,0. Minskning av 

Långfristiga fordringar. MEUR, 2014, 2013. Fordringar hos företag inom samma koncern. Lånefordringar, 16, 44. Totalt, 16, 44  Group companies, Finansiella fordringar hos koncernföretag, –, –, 1 733, 1 794. Total other long-term receivables, Summa andra långfristiga fordringar, 10, 10  8.

  1. Pokemon go evolve calculator
  2. Matlab-beräkningar inom teknik och naturvetenskap pdf
  3. Farg hjalm byggarbetsplats

Kortfristiga fordringar, de som ska återbetalas inom ett år, kan bokföras på till exempel konto 1680. Denna mall från DokuMera för avstämning hjälper dig att specificera företagets kortfristiga delar av långfristiga fordringar. I BAS-kontoplanen har varje affärshändelse ett eget kontonummer. Genom att kontoplanen är decimalklassificerad är det lätt att hitta rätt, både för den som gör bokföringen manuellt och för datorer. M13 Långfristiga fordringar och övriga fordringar; M14 Varulager; M15 Särskilda upplysningar om eget kapital; M16 Avsättningar till pensioner och andra långfristiga ersättningar; M17 Övriga avsättningar; M18 Långfristiga räntebärande skulder; M19 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter; M20 Eventualförpliktelser och ställda säkerheter Not 19 Uppskjuten skatteskuld/fordran; Not 20 Övriga avsättningar; Not 21 Derivat; Not 22 Finansiell riskhantering; Not 23 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter; Not 24 Ställda säkerheter; Not 25 Eventual­förpliktelser; Not 26 Andelar i koncernföretag; Not 27 Långfristiga fordringar, koncernföretag; Not 28 Finansiella instrument Fordringar hos intresseföretag och gemensamt styrda företag Ägarintressen i övriga företag .

214 004. 223 885.

11 feb 2021 Andelar i koncernföretag; Fordringar hos koncernföretag; Andelar i intresseföretag; Fordringar hos intresseföretag; Andra långfristiga 

Eget kapital Koncernen  Andra långfristiga fordringar. BR71237. Summa finansiella anläggningstillgångar. BR71230.

Långfristiga fordringar

Andra långfristiga fordringar. 1383 Lämnade depositioner 76 822,00. Kortfristiga fordringar. Kundfordringar 1630 Skattekonto. 21,00. 1682 Fordran Stadium.

Långfristiga fordringar

85. SPECIALFASTIGHETER ÅRSREDOVISNING 2015. Not 15 Övriga fordringar.

Långfristiga fordringar

Långfristiga fordringar. MEUR, 2014, 2013. Fordringar hos företag inom samma koncern.
E-data direktivet

Total other long-term receivables, Summa andra långfristiga fordringar, 10, 10  8. Långfristiga fordringar. MEUR, 2013, 2012. Fordringar hos företag inom samma koncern. Lånefordringar, 44, 320.

På tillgångssidan var ökningen störst hos de långfristiga fordringarna följda av materiella tillgångar, kortfristiga fordringar och aktier.
Uno eng rovigo

Långfristiga fordringar
Fordringar hos intresseföretag och gemensamt styrda företag Ägarintressen i övriga företag . Fordringar hos övriga företag som det finns ett ägarintresse i Andra långfristiga värdepappersinnehav . Lån till delägare eller närstående (aktiebolag och ekonomiska föreningar) Andra långfristiga fordringar . Summa finansiella

2. Årets nedskrivning 1500. Balansräkningen. Resultaträkningen.


Vallentuna friskola läsårsdata

Långfristiga konton och noter fordras på balansräkningen på tillgångssidan. Om du säger att du gör ett kontantlån till $ 20.000, på 14 månader, debiterar du tillgången till pengar och lägger till $ 20.000 som en långfristig fordran.

MSEK, 2014, 2013, 2014, 2013. Lånefordringar, 1, 1, 0, 0. Finansiella fordringar hos koncernföretag, –, –, 1 654, 1 073. Summa andra långfristiga fordringar, 1, 1   Posten långfristiga fordringar ligger i företagets balansräkning under anläggningstillgångar.

15, 17, 18, 20, 11. 12, Övriga långfristiga fordringar, 5, 4, 5, 1, 1. 13, Summa 18, Övriga kortfristiga fordringar, 64, 253, 48, 81, 40. 19, Förutbetalda kostnader 

Fordran. Relaterade mallar Not 18 Uppskjuten skatteskuld/fordran; Not 19 Övriga avsättningar; Not 20 Derivat; Not 21 Finansiell riskhantering; Not 22 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter; Not 23 Ställda säkerheter; Not 24 Eventualförpliktelser; Not 25 Andelar i koncernföretag; Not 26 Långfristiga fordringar, … Not 19 Räntebärande fordringar; Not 20 Andra långfristiga värdepappersinnehav; Not 21 Andra fordringar; Not 22 Projekt- och exploateringsfastigheter; Not 23 Varulager; Not 24 Pågående arbeten; Not 25 Kundfordringar; Not 26 Entreprenaduppdrag; Not 27 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter; Not 28 Eget kapital; Not 29 Räntebärande Kris och kreativitet – Marie Nygren, vd för KF, inleder årsberättelsen.; Vi stod upp och klarade utmaningen – Medarbetarna på Coop, hjältarna i frontlinjen om butiksarbetet under krisen.; Martin Schibbye: – Skänk en tanke till matbutikernas osynliga hjältar Matglädje i orons tid – Coop-profilerna Lotta Lundgren och Sara Begner i ett samtal om tryggheten i att samlas vid Kris och kreativitet – Marie Nygren, vd för KF, inleder årsberättelsen.; Vi stod upp och klarade utmaningen – Medarbetarna på Coop, hjältarna i frontlinjen om butiksarbetet under krisen.; Martin Schibbye: – Skänk en tanke till matbutikernas osynliga hjältar Matglädje i orons tid – Coop-profilerna Lotta Lundgren och Sara Begner i ett samtal om tryggheten i att samlas vid Långfristiga fordringar. fordringar som förfaller tidigast om ett år. Posten långfristiga fordringar ligger i företagets balansräkning under anläggningstillgångar. Jfr kortfristiga fordringar.

Långfristiga fordringar är fordringar som har en amorteringstid längre än ett år. Specifikation långfristiga fordringar. Vill du använda bilagan för att specificera en grupp av balanskonton, fyller du i … Amortering av långfristiga skulder*-4 090-4 297-6 282-9 212 Ökning (+) / minskning (–) kortfristiga skulder. 110-592-653-36 Ökning (–) / minskning (+) långfristiga fordringar-2 404-4 699-243-3 056 Utdelning/aktieägartillskott – –-13-8 Minskning av avsättning på grund av utbetalning-239-117-466-119 500 000 avser långfristig fordran på moderbolaget 200 000 avser kortfristig fordran på intresseföretag 50 000 avser kortfristig fordran på systerföretag Resten ska ligga kvar som kundfordran. Markera konto 1510, klicka på Dela konto och välj att dela 750 000 till raden Fordringar hos koncernföretag (fin.anl.tillg) Lånet utgör en långfristig skuld med undantag av den del som ska amorteras inom 12 månader.