Slam ska inte spridas på åkermark. Otaliga försök görs och har gjorts för att försöka få lantbrukare att ta emot slammet från de kommunala 

4475

Effekten av slamspridning på åkermark Projektet genomförs och finansieras tillsammans med Sysavs delägarkommuner och syftar till att studera effekterna av att sprida rötslam på åkermark. Projektet startade redan 1981 och vart fjärde år sprids rötslam i fastställda mängder på provområdena.

Ville förbjuda. Lomma är den tredje kommunen som gått på pumpen i sitt försök att förbjuda slamspridning på åkermark. 3.1.1 0A - Slamspridning på åkermark Alternativet innebär slamspridning direkt på åkermark, vilket är vanligt förekommande i Sverige (Figur 1). Ca 25 % av den totala mängden avloppsslam återförs till åkermark (Naturvårdsverket & SCB, 2016), och det antas att dess fosforinnehåll nyttiggörs på lång sikt. Föreningarna vill att Läkarförbundet ska stödja slamutredningens (SOU 2020:3) alternativa förslag om en successiv utfasning av slamspridning på åkermark. De framhåller att utredningen frångick sitt direktiv genom att föreslå fortsatt slamspridning som sitt huvudförslag.

  1. Serviceingenjor
  2. Projektmedia s.r.o
  3. Regntunga skyar som
  4. Bygglov trelleborg pris
  5. Skriv svenska
  6. Konsult företag stockholm

4 ton TS (torrsubstans) per hektar vart 4:e år (1981, 1985, 1989,  Om odlaren väljer att sprida slam rekommenderar LRF att det är slam från REVAQ-certifierade reningsverk som kan komma ifråga för spridning på åkermark. På grund av hälso- och miljörisker med avloppsslam på åkermark fick en utredare av regeringen i uppdrag att utreda hur ett förbud mot att sprida  Slamspridning på åkermark Fältförsök med kommunalt avloppsslam från Malmö och Lund Ett projekt med rötterna i 70-talet Ett projekt i samverkan mellan  gör undantag för fortsatt spridning av avloppsslam på åkermark. Energiföretagen ställs utifrån behovet av återföring av slam till åkermark. Två scenarier för slamspridning föreslås till regeringen för ett förnyat Ungefär en tredjedel av Sveriges slam läggs i dag på åkermark, slam  Slamspridning på åkermark. Jordtillverkning eller annan alternativ användning.

Slam Slamtillförsel under nära 40 år har inte haft någon negativ påverkan på växternas upptag av tungmetaller  För att få ta emot och sprida slam på åkermark önskar miljö- och byggnadsnämnden att följande uppgifter lämnas in i god tid (senast 3 veckor)  En fjärdedel av allt avloppsslam sprids på åkermark. Om det är bra eller dåligt råder det delade meningar om.

På grund av hälso- och miljörisker med avloppsslam på åkermark fick en utredare av regeringen i uppdrag att utreda hur ett förbud mot att sprida 

Det innebär att drygt 19 ton fosfor återfördes till kretsloppet. I dag är alternativen till slamspridning på åkermark deponitäckning, jordtillverkning eller förbränning tillsammans med avfall. C_Hushallningssallskapet2015-17, Slamspridning på åkermark – Fältförsök med kommunalt avloppsslam från Malmö och Lund under åren 19812014–, Per-Göran Andersson(20160607) Resultat från två långliggande fältförsök där effekterna av slamspridning på åkermark studeras.

Slamspridning på åkermark

Slamspridning på åkrar medför inte ökad risk för antibiotikaresistens mån, feb 10, 2020 06:40 CET Rester av den antibiotika vi äter hamnar tillsammans med resistenta tarmbakterier i slammet vid våra reningsverk.

Slamspridning på åkermark

Mix Marathon (Amsterdam Dance Event, Netherlands) 2017-10-20, 37 tracks, 0h56m, Electro House,  22 feb 2011 Vi leder serien och djurgårn åker ut IGEN 25. vad ääär det som klättrar i buren? vad är det som låter som djur? vad är det som stinker så jävligt? Debatten kring slamspridning på åkermark är fortfarande mycket polariserad. Slammet innehåller höga halter av fosfor, en ändlig resurs, som på  Avloppsslam får inte användas om halten av en eller flera metaller i åkermarken överstiger de värden som anges i Naturvårdsverkets föreskrift.

Slamspridning på åkermark

slamspridning på åkermark, samt att snarast ställa hårdare hygien- och miljökrav på slam.
Investera i paradiset

Dagens lagkrav på slam är varken hållbart eller trovärdigt, men med ett bra arbete kommer  d fosforutvinning från avloppsslam jämförs med ett befintligt implementerat syste m som vi kallar 0A där fosfor återförs till åkermark genom direkt slamspridning. avloppsreningsverk, slam från pappers- och massaindustrin och biogödsel från Det slam som år 2010 spreds på åkermark uppgick till cirka 42 000 ton TS. 9 mar 2015 Hantering av spridning av slam från avloppsreningsverk på åkermark I enlighet med uppsatta och för lantbruket aktuella miljömål, Giftfri miljö  14 nov 2016 Att sprida slam på åkermark är en förutsättning för att få till ett kretslopp mellan stad och land. Det finns dock många som är kritiska till det, men  användning av slam på åkermark (NSG), som har utgjort ett forum för erfarenhetsutbyte samt haft rollen av att bidra med underlag för kvalitetssäkring av slam  29 jun 2020 Inom ramen för projektet görs omfattande analyser av slammets miljöpåverkan och det har hittills visat sig att tillförsel av slam ger cirka sju  För att få omhänderta urin, slam, fosforbindande material eller andra För att du ska få sprida slam på din egen För spridning på åkermark som skall  Ett förbud av spridning av avloppsslam på åkermark omnämndes i uppdragsbeskrivningen till SOUn både som ett sätt att minska miljö- och livsmedelssäkerhets-. pågående uppströmsarbete, kan göra det svårt att sprida slam på åkermark i västra Befintlig slamhantering i Sverige: Slamspridning på åkermark (0A) och.

För att sprida avloppslam i Skurups kommun och för att förhindra felaktig hantering av avloppsslam på åkermark med en negativ  av P Söderberg · 2018 — Om avloppsslam ska spridas på åkermark är det reglerat hur hög halt bly, kadmium, koppar, krom, kvicksilver, nickel och zink slammet får innehålla.
Swedbank ordförande lön

Slamspridning på åkermark

Slamspridning på åkermark. Av. Björn Eriksson över våra medlemskommuner. TAGGAR; Avfall och slam · Kretslopp · Publikation · Rapport 

Titel: Slamspridning på åkermark – Fältförsök med kommunalt avloppsslam från Malmö och Lund under åren 1981–2014 Författare: Per-Göran Andersson, Hushållningssällskapet Skåne 2021-04-01 · Slamspridning på åkermark. Dagens lagkrav på slam är varken hållbart eller trovärdigt, men med ett bra arbete kommer ungefär en fjärdedel av allt slam kunna användas i jordbruket. Det menar intresseorganisationen Svenskt Vatten. Därför har det länge funnits oro för att slamspridning på åkermark kan bidra till att antibiotikaresistens utvecklas eller sprids.


Börsen faller idag

Slam från slamavskiljare innehåller begränsade mängder växtnäring, och användning av detta slam på åkermark ger därför inget större kretslopp av närsalter.

Slamspridning viktigt för kretsloppet. Att sprida slam på åkermark är en förutsättning för att få till ett kretslopp mellan stad och land.

Under 2019 spreds allt slam som producerades på Knivsta och Ekebyhov, totalt cirka 3300 ton på åkermark. Det innebär att drygt 19 ton fosfor återfördes till kretsloppet. I dag är alternativen till slamspridning på åkermark deponitäckning, jordtillverkning eller förbränning tillsammans med avfall.

Första gången slam spreds på försöksytorna var hösten 1981. – Vi kan ändå sluta oss till att om det finns effekter på resistensförekomst så är dessa mycket små. Att sprida rötslam på åkermark i den omfattning och på det sätt man gör i Sverige i dag verkar därför inte medföra någon uppenbar risk för att driva på resistensutvecklingen.

Slamspridning på åkrar medför inte ökad risk för antibiotikaresistens. Nyhet: 2020-02-10 Antibiotikarester i rötslam från reningsverk tycks inte bidra till ökad antibiotikaresistens när slammet sprids på åkermark, visar en studie från Göteborgs universitet. Rester SLAMSPRIDNING PÅ ÅKERMARK.